Yrkessvenska och omsorgskunskap

Yrkessvenska och omsorgskunskap

Ett digitalt utbildningspaket för personal inom omsorgen för att bättre förstå instruktioner, kommunicera, dokumentera och bli en aktiv medarbetare som också förstår vad som ska göras, hur och varför.

Swedish4u har tillsammans med Wacano AB tagit fram ett utbildningspaket som omfattar både omsorgskunskap och yrkessvenska.

Att inte förstå eller att sakna kunskap är otryggt för vårdtagare, anhöriga, personal och chef. Vårt digitala utbildningspaket rustar din personal för att bättre förstå instruktioner, kommunicera, dokumentera och bli en aktiv medarbetare som också förstår vad som ska göras, hur och varför. Utbildningen kan göras via dator, läsplatta eller telefon oberoende av tid och rum.

Målet med utbildningaen är att deltagarna ska
• öka sin yrkeskunskap
• förstå betydelsen av den egna arbetsinsatsen
• öka sitt yrkesspecifika ordförråd
• öka förståelsen för olika typer av texter som används i arbetet
• förbättra sitt uttal
• motiveras till nyfikenhet och vilja att lära sig nytt
• motiveras att fortsätta sin språkutveckling och att aktivt
använda språket mer i arbetet

Innehåll
Fem utbildningspoddar framtagna av Wacano AB
I fem utbildningspoddar får deltagarna kunskap och förståelse för vanligt förekommande arbetsuppgifter. Personer med stor kunskap intervjuas i ett samtal som följer en tydlig pedagogisk struktur. Varje podd följs av självtest och reflektionsfrågor för att ytterligare förstärka inlärningen.

– Social dokumentation
Om vikten av att både ta del av dokumentation och att själv dokumentera.

– Kommunikation vid demenssjukdom
Hur man bemöter och kommunicerar med vårdtagare som drabbats av demens.

– Hjälpa vårdtagaren med personlig hygien
Hur man skapar trygghet hos vårdtagaren i en situation som lätt kan kännas utelämnande och otrygg.

– Måltider
Hur måltiden kan bli nyckeln till så väl bättre hälsa som ökad livskvalitet

– Lågaffektivt bemötande
Om att förebygga och hantera hotfulla situationer

Yrkessvenska
Vi på Swedish4u har tagit fram sex moduler med yrkessvenska kopplade till innehållet i poddarna.
Varje modul är uppbyggd på liknande sätt. Den studerande får träna på läsförståelse, hörförståelse, uttal, ordkunskap och vanliga svenska uttryck. Modulerna har olika teman som är kopplade till arbetet inom omsorgen.

– Introduktion
Om ett personalmöte och ett schema för en anställd. Ord och uttryck kopplade till arbetslivet.

– Basala hygienrutiner
De basala hygienrutinerna skrivna på lättare svenska med tillhörande ordkunskapsövningar.

– Att hjälpa en vårdtagare med personlig hygien
Ord och uttryck i en kontext där personalen hjälper en vårdtagare med personlig hygien.

– Måltider
Om en måltid på ett äldreboende. Vardagliga ord och uttryck som hör till måltiden finns i ordkunskapsövningar och texter.

– Bemötande
Träna på ord och fraser i samband med en gemensam promenad. Eftersom vårdtagarna har olika behov och önskemål behöver bemötandet anpassas efter individen.

– Läkemedel
Ord och uttryck som kan kopplas till läkemedel och fysiska besvär.

Tidsåtgång
Cirka åtta timmar som med fördel kan fördelas flexibelt över tid.

Tillgänglighet
Två månader per medarbetare med obegränsade möjligheter till repetition.

Hur går det till?
Anmäl deltagare så sköter vi resten så som utskick, genomförandestatistik med mera.Skicka ett mail till:
info@wacano.se
kontakt@swedish4u.se

Pris
985 kr/medarbetare